फिरता फळ्यात लिंक येत नाही . मदत हवी आहे. लिंक कशी जोडावी . मजकूर टाइप केल्यास दिसतो पण लिंक दिसत नाही

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

फिरता फळ्यात लिंक येत नाही . मदत हवी आहे. लिंक कशी जोडावी . मजकूर टाइप केल्यास दिसतो पण लिंक दिसत नाही

Salil Chaudhary
Administrator
फिरता फळ्यात लिंक येत नाही . मदत हवी आहे. लिंक कशी जोडावी . मजकूर टाइप केल्यास दिसतो पण लिंक दिसत नाही Pls refer - http://www.netbhet.com/2009/11/add-scrolling-board-in-blogger-posts.html
Admin - Netbhet
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: फिरता फळ्यात लिंक येत नाही . मदत हवी आहे. लिंक कशी जोडावी . मजकूर टाइप केल्यास दिसतो पण लिंक दिसत नाही

Salil Chaudhary
Administrator
Admin - Netbhet