रंगुनी रंगात साऱ्या रंग माझा वेगळा !

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

रंगुनी रंगात साऱ्या रंग माझा वेगळा !

Sanmukh

रंगुनी रंगात साऱ्या रंग माझा वेगळा !
गुंतुनी गुंत्यात साऱ्या पाय माझा मोकळा !

कोण जाणे कोठुनी ह्या सावल्या आल्या पुढे;
मी असा की लागती ह्या सावल्यांच्याही झळा !

राहती माझ्यासवे ही आसवे गीतांपरी;
हे कशाचे दुःख ज्याला लागला माझा लळा !

कोणत्या काळी कळेना मी जगाया लागलो
अन्‌ कुठे आयुष्य गेले कापुनी माझा गळा !

सांगती ’तातपर्य’ माझे सारख्या खोट्या दिशा :
"चालणारा पांगळा अन्‌ पाहणारा आंधळा !"

माणसांच्या मध्यरात्री हिंडणारा सूर्य मी :
माझियासाठी न माझा पेटण्याचा सोहळा !
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: रंगुनी रंगात साऱ्या रंग माझा वेगळा !

Arvind Bendre
Its very nice one !
great !!!!!!!!!!