पायपीट

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

पायपीट

Sanmukh

दुःखाच्या वाटेवर
गाव तुझे लागले;
थबकले न पाय तरी
हृदय मात्र थांबले!

वेशीपाशी उदास
हाक तुझी भॆटली
अन् माझी पायपीट
डॊळ्यातुन सांडली