पहाटे पहाटे

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

पहाटे पहाटे

Sanmukh

पहाटे पहाटे मला जाग आली
तुझी रेशमाची मिठी सैल झाली!


मला आठवेना...तुला आठवेना...
कशी रात्र गेली कुणाला कळेना.
-तरीही नभाला पुरेशी न लाली!


गडे हे बहाणे,निमित्ते कशाला?
असा राहू दे हात माझा उशाला
मऊमोकळे केस हे सोड गाली!


कसा रामपारी सुटे गार वारा
मला दे उशाशी पुन्हा तू उबारा
अता राहू दे बोलणे,हालचाली!


तुला आण त्या वेचल्या तारकांची,
तुला आण त्या जागणाऱ्या फुलांची;
लपेटून घे तू मला भोवताली!