झी मराठी: वादळवाट

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

झी मराठी: वादळवाट

Salil Chaudhary
Administrator
थोडी सागर निळाई, थोडे शंख नि शिँपले, कधी चांदणे टिपुर तुझ्या डोळ्यात वाचले,
कधी उतरला चंद्र तुझ्या माझ्या अंगणात,
स्वप्न पाखरांचा थवा विसावला ओँजळीत...
कधी काळोख भिजला कधी भिजली पहाट,
हुंकारला नदीकाठ कधी हरवली वाट
वा-या पावसाची बाज काळी भासतेच दाट
कधी धूसर धूसर एक वादळाची वाट।

Admin - Netbhet