सोशल मिडीयाच्या या जमान्यात आपण आपल्या भावना व्यक्त करण्यासाठी फेसबुक ट्वीटर या साईट्सचा वापर कसतो. परंतु या सर्व साईट्स खरच नातेसंबंध सुधरवण्यासाठी किंवा घट्ट करण्यासाठी उपयोगी ठरतात का ?

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

सोशल मिडीयाच्या या जमान्यात आपण आपल्या भावना व्यक्त करण्यासाठी फेसबुक ट्वीटर या साईट्सचा वापर कसतो. परंतु या सर्व साईट्स खरच नातेसंबंध सुधरवण्यासाठी किंवा घट्ट करण्यासाठी उपयोगी ठरतात का ?

Salil Chaudhary
Administrator
सोशल मिडीयाच्या या जमान्यात आपण आपल्या भावना व्यक्त करण्यासाठी फेसबुक ट्वीटर या साईट्सचा वापर कसतो. परंतु या सर्व साईट्स खरच नातेसंबंध सुधरवण्यासाठी किंवा घट्ट करण्यासाठी उपयोगी ठरतात का ?
Admin - Netbhet