देवमानुस देवळात आला,Devmanus Devalat Aala

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

देवमानुस देवळात आला,Devmanus Devalat Aala

Salil Chaudhary
Administrator

धरमशाळंचं देऊळ झालं, चिमित्कार झाला
देवमानुस देवळात आला !

या उजाड माळावरती, माझ्या देवानं केली पिरती
फुलबागेचं रूप पाहुनी, हरपून जीव गेला
देवमानुस देवळात आला !

गेला अंधार सरली रात, नारायणाचा फिरला हात
दळिंदराच्या अंगावरती, किरणांचा शेला
देवमानुस देवळात आला !

वस्तीवाडी ही खुळी झोपडी, मायलेकरं ही येडीबागडी
भगवंतानं भोळेपणाचा, उद्धार लई केला
देवमानुस देवळात आला !
Admin - Netbhet