[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] बघत राहु दे तुझ्याकडे,Baghat Rahu De Tujyakade

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] बघत राहु दे तुझ्याकडे,Baghat Rahu De Tujyakade

Sushant
बघत राहु दे तुझ्याकडे
आज अकल्पित भेट घडे, भेट घडे.

दुःख न उरले सरली भीती
अंगांगांतुन भरली प्रीती
धुंद गंध हा चहूकडे, चहूकडे.

गीत फुले कंठातुन कोमल
पंखांना ये आज नवे बळ
उल्लंघाया उंच कडे, उंच कडे.

सत्य भेटले सौंदर्याला
अंकुर फुटले माधुर्याला
हर्षसागरी गगन बुडे, गगन बुडे.


--
Posted By Sushant to Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song on 3/30/2012 09:14:00 AM