[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] बघता हसुनी तू मला,Baghata Hasuni Tu Mala

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] बघता हसुनी तू मला,Baghata Hasuni Tu Mala

Sushant
बघता हसुनी तू मला
का लाज वाटे मला

नकळत कितीदा येऊन मी
बसले तुजला बिलगुन मी
आज परी मी आतुरलेली तुजजवळी यायला

हसता रुसता फुललेली
गोड कपोली खुललेली
मधुमासांची मोहक लाली, आज ती बघायला

बावरले मी जवळी ये
स्वप्नी आपुल्या मजला ने
बोल मनीचे अबोल राणी, येता बोलायला

--
Posted By Sushant to Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song on 3/30/2012 09:17:00 AM