[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] धक्का लागला ग,Dhakka Lagala Ga

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] धक्का लागला ग,Dhakka Lagala Ga

Sushant
धक्का लागला ग मघाशी कुणाचा
तोल सावरेना बाई, अजुनी मनाचा !

उगा हासला तो, उगा लाजले मी
करी वीज त्याच्या, उरी भाजले मी
ठसा राहीला ग मुक्या भाषणाचा !

पुढे चालले मी, फिरे पाय मागे
कशाची कळेना अशी ओढ लागे
सुटे त्यात वारा खुळ्या श्रावणाचा !

झरू लागल्या ग ढगातून धारा
मनीच्या विजेचा मनी कोंडमारा
ठिकाणा तरी ग कुठे साजणाचा ?

भिजे पावसाने जरी अंग सारे

उफाळून येती उरीचे निखारे
शिरे नाद अंगी जणू पैंजणाचा !


--
Posted By Sushant to Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song on 2/24/2012 10:04:00 PM