[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] धिनक धिताम्‌ ढोलक बोले,Dhinak Dhitam Dholak Bole

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] धिनक धिताम्‌ ढोलक बोले,Dhinak Dhitam Dholak Bole

Sushant
धिनक धिताम्‌ ढोलक बोले मनातले बोल ग
विझत विझत रातीला पडे पैंजणांची भूल ग

पुनव रातीला जागर चाले
आभाळावरती चांदण झुले
झुलत झुलत गळून जाती मनातले सल ग

रात साजरी रात जागवी

आठवणींची रेघ लाघवी
जागत जागत ओटीत यावे प्राजक्ताचे फूल ग

जोगीण धावे जाराच्या मागे

गतकाळाचे पाशवी धागे
धावत धावत विणून जाई प्रारब्धाची वीण ग


--
Posted By Sushant to Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song on 2/24/2012 11:04:00 PM