[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] धुंदी कळ्यांना धुंदी फुलांना,Dhundi Kalyana Dhundi

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] धुंदी कळ्यांना धुंदी फुलांना,Dhundi Kalyana Dhundi

Sushant
धुंदी कळ्यांना, धुंदी फुलांना
शब्दरूप आले, मुक्या भावनांना

तुझ्या जीवनी नीतिची जाग आली

माळरानि या, प्रीतिची बाग झाली
सुटे आज माझ्या सुखाचा उखाणा

तुझा शब्द की, थेंब हा अमृताचा

तुझा स्पर्श की, हात हा चांदण्याचा
उगा लाजण्याचा, किती हा बहाणा

चिरंजीव होई, कथा मीलनाची

तृषा वाढते, तृप्त या लोचनांची
युगांचे मिळावे, रूप या क्षणांना


--
Posted By Sushant to Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song on 2/24/2012 11:30:00 PM