[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] धुंदित गंधित होवुनि,Dhundit Gandhit Hovuni

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] धुंदित गंधित होवुनि,Dhundit Gandhit Hovuni

Sushant
धुंदित, गंधित, होवुनि सजणा
प्रितीत रंगुनि जावु या
छेडीत ये प्रीत-संगित सजणा
प्रीतित रंगुनि जावु या
ये सजणा !

कुंजात या गंधलेली फुले, माळुनि जाई झुले
गंधात ही धुंद झाली चमेली, गुलमोहराला भुले
तुझी सखी तुझ्या सवे ही !

पानांतुनी रेशमी चांदणे हे, मोहून येई करी
गाण्यातले सूर हे अमृताचे, दाटुन आले उरी
अशी घडी युगायुगाची !


--
Posted By Sushant to Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song on 2/24/2012 11:28:00 PM