[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] ध्यान करु जाता मन,Dhyan Karu Jata Man

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] ध्यान करु जाता मन,Dhyan Karu Jata Man

Sushant
ध्यान करु जाता मन हरपले ।
सगूण ते झाले गुणातीत ॥१॥

जेथे पाहे तेथे राघवाचे ध्यान ।
करी चापबाण शोभतसे ॥२॥

राम माझे मनी राम माझे ध्यानी
शोभे सिंव्हासनी राम माझा ॥३॥


रामदास म्हणे विश्रांती मागणे
जीवीचे सांगणे हीतगूज ॥४॥


--
Posted By Sushant to Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song on 2/24/2012 11:37:00 PM