[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] दो नयनांचे हितगुज झाले,Do Nayananche Hitguj Jhale

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] दो नयनांचे हितगुज झाले,Do Nayananche Hitguj Jhale

Sushant
दो नयनांचे हितगुज झाले
तुला समजले मला उमजले

क्षणभर गेले तेज लकाकुन
अंतरातला कणकण उजळून
गात्रागात्रांतुनी निथळले

स्वप्नांनी आकार घेतला
मौनांतुन हुंकार उमटला
शब्दांना माधुर्य गवसले

दोन मनांचे झाले मीलन
खुले जीवनी नवीन दालन
त्यात चांदणे धुंद पहुडले

अंतर्यामी येत कोरिता
मरणाला जे न ये चोरिता
काही तरि जे जगावेगळे

--
Posted By Sushant to Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song on 2/15/2012 09:13:00 AM