[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] दोन घडीचा डाव,Don Ghadicha Daav

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] दोन घडीचा डाव,Don Ghadicha Daav

Sushant
दोन घडीचा डाव
याला जीवन ऐसे नाव

जगताचे हे सुरेख अंगण
खेळ खेळु या सारे आपण
रंक आणखी राव

माळ यशाची हासत घालू
हासत हासत तसेच झेलू
पराजयाचे घाव

मनासारखा मिळे सौंगडी
खेळाला मग अवीट गोडी
दुःखाला नच वाव

--
Posted By Sushant to Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song on 2/15/2012 09:17:00 AM