[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] हलके हलके जोजवा,Halake Halake Jojava

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] हलके हलके जोजवा,Halake Halake Jojava

Sushant
हलके हलके जोजवा, बाळाचा पाळणा
पाळण्याच्या मधोमध फिरतो खेळणा

सजली ग मऊ मऊ मखमालीची शैय्या
निजली ग बाळाची गोरी गोरी काया
बाळ रुपडे देवाचे, भुलविते लोचना

खेळवा लाडानं गोपा बायांनो
गोविंद घ्या, गोपाळ घ्या, म्हणा सयांनो
नाव ठेवा नवसाचा, हा राजा देखणा

कुर्रर्र करा कानात हळूच भेटा ग
बारशाचा सोहळा घुगऱ्या वाटा ग
आज बाई इंद्राचा दरबार ठेंगणा--
Posted By Sushant to Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song on 9/15/2012 06:37:00 AM