[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] हले डुले हले डुले,Hale Dule Hale Dule

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] हले डुले हले डुले,Hale Dule Hale Dule

Sushant
हले डुले हले डुले पाण्यावरी नाव
पैलतिरी असेल माझ्या राजसाचा गाव

कुठून बाई ऐकु येई पावा
उगिच कसा भास असा व्हावा
कोण दूर घुमवी सूर लागेना ग ठाव

शांत जली का हलली छाया
कोण असे भुलवितसे वाया
हळूच हसे, लपून बसे, चालवुनी नाव

कुजबुजते माझ्या मी कानी
गुणगुणते अस्फुट ही गाणी
मीच हसे, मीच फसे, काय हा स्वभाव--
Posted By Sushant to Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song on 9/15/2012 06:41:00 AM