[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] हले हा नंदाघरी पाळणा,Hale Ha Nandaghari Palana

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] हले हा नंदाघरी पाळणा,Hale Ha Nandaghari Palana

Sushant
हले हा नंदाघरी पाळणा
त्यात देखणा गोजिरवाणा
हसतो गोकुळ-राणा

ओठ लाल ते डोळे चिमणे
हास्यातुन त्या फुले चांदणे
स्वरूप सुंदर लोभसवाणे
मोहुन घेई मना

बोल बोबडे ते भाग्याचे
शब्द वाटती ते वेदांचे
रुणझुणताती घुंगुरवाळे
ये धेनूंना पान्हा

नंद-यशोदा करिती कौतुक
आनंदाचे अमाप ते सुख
मायपित्याविण कसे कळावे
सौख्य तयाचे कुणा ?--
Posted By Sushant to Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song on 9/15/2012 06:42:00 AM