[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] हले झुलत डुले पाळणा,Hale Jhulat Dule Palana

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] हले झुलत डुले पाळणा,Hale Jhulat Dule Palana

Sushant
हले, झुलत डुले पाळणा
प्राणफुला झोपी जा ना
जो जो रे

नीजला गंध वारा, झोपला नभी तारा
पेंगुळला पानावरी कळ्या-फुलांचा तुरा

पुनवा रात बोले, मीट तू बाळा डोळे
झोका देते रे, नीज
लाडक्या, चिमण्या, छकुल्या, राजीवा

पाळणा मंद होतो, आईला आलिंगतो
काळजाचे पांघरूण घालिते आई तुला--
Posted By Sushant to Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song on 9/15/2012 06:39:00 AM