[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] हळू हळू बोल कृष्णा,Halu Halu Bol Krishna

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] हळू हळू बोल कृष्णा,Halu Halu Bol Krishna

Sushant
हळू हळू बोल कृष्णा, हळू हळू बोल

सासू दळते पलीकडे, तिला लागेल कानोसा
नणंद बसली माजघरी, तिला लागेल कानोसा
येतिल केव्हा माडीवरी, नाही त्याचा भरोसा

अजून सूरज नाही मावळला
तोच आलास चोर पावला
आणि ढळता पदर माझा धरला; जीव माझा घाबरला

आभाळात चमकू दे चंद्राला
सगळ्यांचा लागल्यावरी डोळा
रिझवाया येइन तुला अलबेला, कृष्णा, वचन देते तुला--
Posted By Sushant to Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song on 9/15/2012 07:07:00 AM