[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] हरवले माझे काही तरी,Haravale Majhe Kahi Tari

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] हरवले माझे काही तरी,Haravale Majhe Kahi Tari

Sushant
हरवले माझे काही तरी !
काय हरवले, कसे हरवले, काहि कळे ना परी !

सहज कुणाला दुरुन पाहिले
ओठंगुन मी दूर राहिले
स्पर्शावाचून उगिच उमटला काटा अंगावरी !
हरवले माझे काही तरी !

बघता बघता भुलले डोळे
त्या डोळ्यांतिल भाव निराळे
जागेपणी मज भूल घातली बाई कोणीतरी !
हरवले माझे काही तरी !

लज्जा की ती होती भीती
अजुनी मज ते नसे माहिती
तिथुन परतले, परी विसरले तेथे काहितरी !
हरवले माझे काही तरी !--
Posted By Sushant to Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song on 9/09/2012 09:25:00 AM