[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] हरी आला ग माझ्या,Hari Aala Ga Majhya

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] हरी आला ग माझ्या,Hari Aala Ga Majhya

Sushant
लुटु लुटु धावत खुदुखुदु हासत
हरी आला ग माझ्या अंगणी

रुणझुणतो वाळा करी लाडिकचाळा
नाचे कान्हा ग माझ्या अंगणी

जाई जुई फुलली, जीवाची कळी कळी फुलली
बघ चिमण्या अधरी कशी ग बाई धरी चिमणी मुरली
ल्याला गोजिरवाणी नवलाईची लेणी
नंदकिशोर आला अंगणी

बाल मुकुंद गुणी जणू सखे साजणी
ब्रम्ह सानुले उभे अंगणी--
Posted By Sushant to Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song on 9/09/2012 09:35:00 AM