[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] हरि तुझी कळलि चतुराई,Hari Tujhi Kalali Chaturai

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] हरि तुझी कळलि चतुराई,Hari Tujhi Kalali Chaturai

Sushant
हरि, तुझी कळलि चतुराई
हरी रे, भुलायची मी नाही !

गायी मागं गोप दवडुनी
लाखांमधली एक निवडुनी
आडरनि या मला अडवुनी
दाविसी धिटाई !

गरीब भोळ्या जरी गवळणी
खोडी काढिता हो‍उ नागिणी
बळेच घेसी निंदा ओढुनि
काय रे तऱ्हा ही !

मी न एकटी इथे मोहना
जिवंत पुढती वाहे यमुना
धावुन येईल माझ्या वचना
हिरवी वनराई !--
Posted By Sushant to Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song on 9/09/2012 09:28:00 AM