[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] हरिनाम मुखी रंगते,Harinaam Mukhi Rangate

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] हरिनाम मुखी रंगते,Harinaam Mukhi Rangate

Sushant
हरिनाम मुखी रंगते
एकतारी करी वाजते
विनविते, मी तुला, भाववेडी मीरा
गोड नामी तुझ्या दंगते

घरट्यात माझिया आनंदाचा ठेवा
तूच यदुनाथा सदा असू द्यावा
इतुकचि मागणे तुझ्यापाशी मी मागते

काम-क्रोध-मत्सर कधी ना पाहिले
लोभ-मोह सारे दूर मी सारिले
हरीच्याच चिंतनी जीवनास मी वाहते--
Posted By Sushant to Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song on 9/09/2012 09:30:00 AM