[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] हसले आधी कुणी,Hasale Aadhi Kuni

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] हसले आधी कुणी,Hasale Aadhi Kuni

Sushant
हसले आधी कुणी ? तू का मी ?

सहज तुला मी रे सख्या पाहिले
तू बघता मी ग तुला पाहिले
त्या पाहण्याचे वेड लागता
त्या वेडाचा तू अर्थ सांगता
हसले आधी कुणी ? तू का मी ?

अवचित तुझी रे भेटची होता
पदर सावरी ढळला नसता
बिजली परि मी निघूनी जाता
मागे वळूनी तू हळूच पाहता
हसले आधी कुणी ? तू का मी ?

नाही भेटले बळेच तुजला
कळले सखये जेव्हा मजला
परस्परावरी रुसता फुगता
जवळ येऊनी दूरची सरता
हसले आधी कुणी ? तू का मी ?--
Posted By Sushant to Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song on 9/15/2012 06:56:00 AM