[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] हसले ग बाई हसले,Hasale Ga Bai Hasale

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] हसले ग बाई हसले,Hasale Ga Bai Hasale

Sushant
हसले ग बाई हसले अन कायमची मी फसले

नयनकवडसा टाकुन कुणीतरी, दिपवी माझे लबाड डोळे
प्रीत-मधाचे सुंदर पोळे, हृदयी शिरुनी चोरुन नेले

सांगायाची चोरी झाली, आई विचारी काय जहाले
चिडले, रुसले, माझ्यावर मी, मलाच होते हरवुन बसले

पाळत ठेवुन त्या लुच्च्याला, धरुनी बांधुन खेचित नेले
वाजत गाजत कैदी केले, शासन करता घरास मुकले--
Posted By Sushant to Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song on 9/15/2012 06:58:00 AM