[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] हसले मनी चांदणे,Hasale Mani Chandane

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] हसले मनी चांदणे,Hasale Mani Chandane

Sushant
हसले मनी चांदणे
जपुनि टाक पाउल साजणी, नादतील पैंजणे

बोचतील ग, फुलं जाइची तुझी कोमला काय
चांदण्यातही सौंदर्याने पोळतील ना पाय ?

पानांच्या जाळीत लपोनी चंद्र पाहतो गडे
सांग कुणाच्या भेटीसाठी जीव सारखा उडे

कुजबुजुनी कानात सांगतो मधुप, नको ग रुसू
लाजलाजऱ्या कळ्याफुलांना खुद्‌कन्‌ आलं हसू

हो जरा, बघा की वरी, कळू द्या तरी, उमटु द्या वाणी
का आढेवेढे उगाच, सांगा, काय लाभले राणी ?

का ग अशा पाठीस लागता मिळुनी साऱ्या जणी ?
आज लाभला मला माझिया सर्वस्वाचा धनी

किति, किति ग भाग्याची
भलतीच ओढ ही कामसुंदराची
नव्हे ग श्यामसुंदराची--
Posted By Sushant to Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song on 9/15/2012 07:04:00 AM