[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] हसले फसले हरवून मला,Hasale Phasale Harvun Mala

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] हसले फसले हरवून मला,Hasale Phasale Harvun Mala

Sushant
हसले, फसले, हरवून मला मी बसले

कळी मी अबोल होते, वारा लबाड आला
मी अंग चोरीले ग, हळुवार स्पर्ष झाला
क्षण ते दंवात विझले

देठातुनी फुलावे, हितगूज एक ओले
कुजबूज पाकळ्यांची, गंधास रंग बोले
सारे मनात ठसले

वेलीवरी धुक्याचा, उठता नवा शहारा
स्वप्नात जागले मी, छेडीत चंद्र तारा
स्वर ते अबोध कसले

ओशाळल्या मनाला, जाणीव आज लाजे
मजला मिळून सारे, काही न आज माझे
म्हणुनी उगाच रुसले--
Posted By Sushant to Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song on 9/15/2012 07:00:00 AM