[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] हसलीस एकदा भिजल्या,Hasalees Ekada Bhijalya

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] हसलीस एकदा भिजल्या,Hasalees Ekada Bhijalya

Sushant
हसलीस एकदा भिजल्या शारद राती
बहरली फुलांनी निशीगंधाची नाती

लेऊन शुभ्रतर किरणांचे फूलपंख
चरणांतुन पेरीत प्रीत-पैंजणे लाख
उधळीत अशी तू आलीस भावूक स्वाती

तू हसून बोललीस, होऊन लज्जीत थोडी
उलगडली नयनी तुझ्या गुलाबी गोडी
नजरेतुन झरल्या प्रणयगंध बरसाती

हे युगायुगांचे प्रीतीचे अनुबंध
तेजातून उजळीत हृदयातील आनंद
येईल निशेच्या दारी सौख्य प्रभाती



--
Posted By Sushant to Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song on 9/15/2012 06:53:00 AM