[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] हवास मज तू हवास,Havas Maj Tu Havas

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] हवास मज तू हवास,Havas Maj Tu Havas

Sushant
हवास मज तू हवास सखया

हृदयी माझ्या भाव उसळती
ओठावरती शब्द नाचती
रचावया परि कवितापंक्ती
हवास मज तू हवास रे !

भुलविति, खुलविति रसिक मनाला
सुमनांचा मी संचय केला
गुंफाया परि मोहक माला
हवास मज तू हवास रे !

असे कुंचली, रंगहि असती
धवल फलकही आहे पुढती
रेखाया परि रम्य आकृती
हवास मज तू हवास रे !

स्नेहहि आहे, आहे पणती
मंदिरातल्या मूर्तीपुढती
उजळाया परि जीवनज्योती
हवास मज तू हवास रे !--
Posted By Sushant to Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song on 9/15/2012 06:46:00 AM