[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] लाजले मी लाजले,Lajale Mi Lajale

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] लाजले मी लाजले,Lajale Mi Lajale

Sushant
आज माझ्या साजणाने गुपीत माझे जाणिले
लाजले मी लाजले

राग धरुनी अंतरी मी, रुसुन बसले बावरी मी
मूक होते ओठ तरीही, दोन डोळे बोलले

बिलगली वृक्षास वेली, बहरली गाली अबोली
मीलनाचे चित्र त्यांचे, स्वप्नरंगी रेखीले--
Posted By Sushant to Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song on 8/16/2012 09:05:00 AM