[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] लाजऱ्या कळीला भ्रमर,Lajarya Kalila Bhramar

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] लाजऱ्या कळीला भ्रमर,Lajarya Kalila Bhramar

Sushant
लाजऱ्या कळीला भ्रमर सांगतो काही
मी लाज लाजुनी लालस झाले बाई

जे सांगू नये ते सांगितले पदराने
मी अमृत घेता तुझ्यातले अधराने
गात्रात अनामिक स्वर झंकारीत राही

तू वदलासी मज जवळ घेऊनी कानी
मी तुझाच आहे तू माझी फुलराणी
वाटते तुझ्यावीण अर्थ जीवना नाही--
Posted By Sushant to Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song on 8/16/2012 09:03:00 AM