[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] लाजवी मला हे नाव गडे,Lajavi Mala He Naav Gade

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] लाजवी मला हे नाव गडे,Lajavi Mala He Naav Gade

Sushant
लाजवी मला हे नाव गडे
अन्‌ नयनी मनोहर प्रीत दडे

नजरानजरी हसण्यामधली
क्षण ओळख ती क्षणात जडली
प्रीत सुगंधित कळी कोवळी
गाली उधळीते गंधसडे

अवखळ माझे डोळे दोन्ही
'लाजू नका ग' म्हणती हसुनी
भाव मनीचे हसरे बघुनी
हसु का रुसू ? प्रश्न पडे

जगताहुन ही अगदी निराळी
धुंद मनाची आशा भोळी
ठरल्या जागी ठरल्या वेळी
पाऊल माझे अचुक अडे--
Posted By Sushant to Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song on 8/16/2012 09:07:00 AM