[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] लाल शालजोडी जरतारी,Lal Shaljodi Jartari

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] लाल शालजोडी जरतारी,Lal Shaljodi Jartari

Sushant
लाल शालजोडी जरतारी झोकदार शिरिं बांधोनी ।
नाचत चाले जैसा येतों रंगभूमिवर नट सजुनी ।
वाजे कडकड छाटि गुलाबी माळ जपाची करिं धरुनी ।
ध्यान धरुनि बैसतां दिसे मज दांभिकपण वर ये फुटुनी ।
सर्वांगावर भस्माचे ते पुंड्र लावि किति रेखोनी ।
त्यावरि रुद्राक्षांच्या माळा घालितसे तरि किती जपुनी ।
स्फटिकांची ती सुबक कुंडले डुलतांना हलती कानीं ।
पायिं खडावा चटचट करिती दंड शोभती करिं तीन्ही ॥--
Posted By Sushant to Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song on 8/16/2012 09:21:00 AM