[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] लंगडा ग बाई लंगडा,Langada Ga Bai Langada

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] लंगडा ग बाई लंगडा,Langada Ga Bai Langada

Sushant
लंगडा ग बाई, लंगडा
नंदाचा कान्हा लंगडा !

रंगाने काळा
वाणीने बोबडा
त्या काळ्याचा लळा
राधिके काय तुला एवढा ?
नंदाचा कान्हा लंगडा !

बाळकृष्ण हा दिसे लंगडा
परि मला ज्ञात
तिन्ही जगाला घाली वळसा
तीन पावलात
वेद जगाची वचने गाली-
तो कैसा बोबडा ?
नंदाचा कान्हा लंगडा !

काळा म्हणता घननीळाला
का हो गोपीजन ?
सूर्यचंद्रही वेचित फिरती
त्याचे तेज:कण !
चैतन्याची अतर्क्य माया
काय कळावी जडां ?
नंदाचा कान्हा लंगडा !--
Posted By Sushant to Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song on 8/16/2012 09:45:00 AM