[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] लाविते ग सांजदिवा,Lavite Ga Sanj Diva

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] लाविते ग सांजदिवा,Lavite Ga Sanj Diva

Sushant
मावळत्या किरणाचं पडे पाऊल दारात
झाली बाई सांजवेळ आल्या छाया अंगणात
परतला घरट्यात रानपाखरांचा थवा
लाविते ग सांजदिवा

चिमण्यांची चिविचव येई गोड चिंचेतून
रुणझुण वाजती ग संध्यादेवीचे पैंजण
जोजवितो मंद वारा अंकावरी बाळ जीवा
लाविते ग सांजदिवा

इवले हे निरांजन उजळते वृंदावन
तुळशीमाई वाहते ग भावभक्तिने हे मन
जोडुनिया दोन्ही हात आळविते जिवाभावा
लाविते ग सांजदिवा

माझ्या सुखी संसारात तूच मला भरवसा
लपिन ग तुझ्या कुशी तुला आईचा वारसा
ऊनपावसात आई मला जीवाचा विसावा
लाविते ग सांजदिवा--
Posted By Sushant to Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song on 8/16/2012 09:25:00 AM