[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] लाय्‌ लाय्‌ लाय्‌ लायेकरनी,Lay Lay Layekarani

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] लाय्‌ लाय्‌ लाय्‌ लायेकरनी,Lay Lay Layekarani

Sushant
लाय्‌ लाय्‌ लाय्‌ लाय्‌ लायेकरनी पोरी लायेकरनी
वाकऱ्या शेंड्याच्या गोयेकरनी

वटीनं खुर्दा वरलीकरनी पोरी वरलीकरनी
सफेद परक्या मुंबईकरनी
लांब सोग्याच्या येसवकरनी पोरी येसवकरनी
काल्या टिकल्या दांडेकरनी
येणीला गोंडा मालवणकरनी पोरी मालवणकरनी
लाय्‌ लाय्‌ लाय्‌ लाय्‌ लायेकरनी

खारं म्हावरं शिवरीकरनी पोरी शिवरीकरनी
मोक्षीला जातान्‌ शिवकरनी
डोलीवर बसल्यान्‌ मारकरनी पोरी मारकरनी
धावत्या होऱ्या चिंबकरनी
मीठाला जातान्‌ भांडुपकरनी पोरी भांडुपकरनी
लाय्‌ लाय्‌ लाय्‌ लाय्‌ लायेकरनी
खिंगटाची टोपली कुलबकरनी पोरी कुलबकरनी
दावती चिंबारी माहिमकरनी
छापील साऱ्या मोऱ्याकरनी पोरी मोऱ्याकरनी
मोठा अंबारा कर्जतकरनी
शिडाच्या होड्या वसईकरनी पोरी वसईकरनी
लाय्‌ लाय्‌ लाय्‌ लाय्‌ लायेकरनी--
Posted By Sushant to Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song on 8/16/2012 09:16:00 AM