[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] लेक माझी लाडकी तू,Lek Majhi Ladaki Tu

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] लेक माझी लाडकी तू,Lek Majhi Ladaki Tu

Sushant
आतड्याची माया माझी तुझ्याविण पोरकी
लेक माझी लाडकी तू लेक माझी लाडकी

झोपडीत बाळी माझी दळिंदर ल्याली
काळजाच्या नरोटीनं अमृत प्याली
'आई' म्हणायाच्या आधी केली तुला पारखी
लेक माझी लाडकी तू लेक माझी लाडकी

नावरूप आलं तुला पीळ माझा सुटला
उदो उदो बघुनिया पांग सारा फिटला
किती तुझा थोरपणा काय माझी लायकी
लेक माझी लाडकी तू लेक माझी लाडकी

एकदाच 'आई' असा बोल कानी यावा
तुझ्या मांडीवर पोरी जीव माझा जावा
शेवटच्या हुंदक्याला जिणं लागे सार्थकी
लेक माझी लाडकी तू लेक माझी लाडकी--
Posted By Sushant to Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song on 8/16/2012 09:31:00 AM