[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] लेऊ कशी वल्कला,Leu Kashi Valkala

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] लेऊ कशी वल्कला,Leu Kashi Valkala

Sushant
लेऊ कशी वल्कला
ते जुळे न बाई मला

नीट निरीची गाठ न जुळते
निरीवरती निरी न मिळते
कटीवरुनी सरते ओघळते असोवरी मेखला

हवी कशाला मणी-भूषणे
जवळी असता अहेव लेणे
डागतील मज सये दागिने माळीन चंपक फुला--
Posted By Sushant to Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song on 8/16/2012 09:28:00 AM