[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] लोक का करतात प्रीती,Lok Ka Karatat Priti

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] लोक का करतात प्रीती,Lok Ka Karatat Priti

Sushant
लोक का करतात प्रीती, कळत नाही
का फुले होतात माती, कळत नाही

मंद नंदादीप जेथे हा पुरेसा
वीज दाहक का रुचावी, कळत नाही

थांबते तृष्णा उरीची मधुघटांनी
मिटविशी ती का विषाने, कळत नाही

या दिशा सोडून साऱ्या ओळखीच्या
वाट परकी आवडे का, कळत नाही--
Posted By Sushant to Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song on 8/16/2012 09:41:00 AM