[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] नको दूर देशी जाऊ,Nako Dur Deshi Jau

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] नको दूर देशी जाऊ,Nako Dur Deshi Jau

Sushant
नको दूर देशी जाऊ सजणा !

हुरहुर करतो माझा जीव
न ये जरा तुजला कीव
नको दूर देशी जाऊ सजणा !
सजणा, नको दूर देशी जाऊ सजणा !

समक्ष तुमच्या बसुनी तुम्हासी
नाही आजवर भाषण केले

सजणा, लाजण्यामध्ये रे दिन गेले
सजणा, नको दूर देशी जाऊ सजणा !

मर्जी मिळाली असता अलिकडे

तुम्ही जाता टाकून वहिले
सजणा, वाटते जिवंत असुनि मि मेले
सजणा, नको दूर देशी जाऊ सजणा !


--
Posted By Sushant to Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song on 2/27/2012 08:26:00 AM