[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] नको मारूस हाक,Nako Marus Haak

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] नको मारूस हाक,Nako Marus Haak

Sushant
नको मारूस हाक, मला घरच्यांचा धाक
भर बाजारी करिशी खुणा
करू नको पुन्हा हा गुन्हा

द्वाड सासरचा गाव
माझं जाईल नाव
तू माहेरचा मैतर जुना

का रे भरतोस शीळ
पडे काळजाला पीळ
गूढ कळेल साऱ्या जना

नको धरूस राग
जरा समजून वाग
तुझ्या डोळ्यात अवखळपणा

लाख लोकांचा हाट
नको अडवूस वाट
धर आवरून आपल्या मना

--
Posted By Sushant to Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song on 2/27/2012 08:40:00 AM