[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] नको रे बोलूस माझ्याशी,Nako Re Bolus Majhyashi

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] नको रे बोलूस माझ्याशी,Nako Re Bolus Majhyashi

Sushant
नको रे बोलूस माझ्याशी
प्रीत दाविशी एकीसंगे संगत दुसऱ्याशी
तू नको रे बोलूस माझ्याशी

शीळ घालिशी चंद्रावळीशी
गूज बोलिशी राधेपाशी
नट मुलखाचा तू हृषिकेशी
गोकुळवासी मुली भुलविसी
खेळशी दिवस, निशी

गोकुळातील द्वाड पोरटी
दहीदुध चोरीती तुझ्याचसाठी
गोपी फिरती तुझ्याच पाठी
अप्पलपोट्या तू मुलखाचा
कळे न कोणाशी


--
Posted By Sushant to Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song on 2/27/2012 08:49:00 AM