[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] नको ताई रुसू,Nako Tai Rusu

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] नको ताई रुसू,Nako Tai Rusu

Sushant
नको ताई रुसू, कोपऱ्यात बसू
येउ दे ग गालात खुदकन हसू

इवल्याशा नाकावर मोठा मोठा राग

देऊ काय तुला, हवे ते ग माग
नवरा हवा का, लठ्ठ हवी सासू ?

बाहुलीच्या लग्नाचा खेळ गडे खेळू

लग्नात बुंदीचे लाडू आता वळू
नवीन कपड्यात छान छान दिसू

चांदीचे ताट तुला चंदनाचा पाट
केशरीभात केला, आहे मोठा थाट
ओठात आले बाई लडिवाळ हसू


--
Posted By Sushant to Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song on 2/27/2012 08:18:00 AM