[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] पैलतिरी रानामाजी,Pailtiri Ranamaji

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] पैलतिरी रानामाजी,Pailtiri Ranamaji

Sushant
पैलतिरी रानामाजी, नको नको, येऊ नको रे
प्रीत आहे माझी भोळी, साद तिला घालू नको रे

बालपण दूर गेले निघुनी, श्रावणाचे स्वप्न आले
बांधावर कोणी आले शिवारा, पाऊल ते कानी आले
ओलावल्या गीताला तू सूर ओला देऊ नको रे

भारावले डोळे गेले मिटुनी, भावनांचे सूर झाले
शोध घेती आज भाव-किनारा, ओठांतही शब्द आले
गंधवेड्या शब्दांतुनी या, अर्थ वेडा काढू नको रे


--
Posted By Sushant to Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song on 3/24/2012 10:08:00 PM