[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] पंढरी निवासा सख्या,Pandhari Nivasa Sakhya

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] पंढरी निवासा सख्या,Pandhari Nivasa Sakhya

Sushant
पंढरी निवासा सख्या पांडुरंगा ।
करी अंग संगा, भक्ताचिया ॥१॥

भक्त कैवारीया होसी नारायणा ।

बोलता वचन काय लाज ॥२॥

मागे बहुतांचे फेडियले ऋण ।
आम्हासाठी कोण आली धाड ॥३॥


वारंवार तुज लाज नाही देवा ।
बोल रे केशवा म्हणे नामा ॥४॥


--
Posted By Sushant to Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song on 3/24/2012 10:20:00 PM