[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] पंढरीनाथा झडकरी,Pandharinatha Jhadakari

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] पंढरीनाथा झडकरी,Pandharinatha Jhadakari

Sushant
पंढरीनाथा झडकरी आता, पंढरी सोडून चला
विनविते रखुमाई विठ्ठला

ज्ञानदेवे रचिला पाया, कळस झळके वरि तुकयाचा
याच मंदिरी आलो आपण प्रपंच करण्या भक्तजनांचा
भक्त थोर ते गेले निघुनी, गेला महिमा तव नामाचा
विक्रय चाले देवपणाचा, रहायचे मग इथे कशाला

धरणे धरुनी भेटीसाठी, पायरीला हरिजन मेळा

भाविक भोंदु पूजक म्हणती, केवळ आमुचा देव उरला
कलंक अपुल्या महानतेला, बघवेना हो रखुमाईला
यायचे तर लवकर बोला, ना तर द्या हो निरोप मजला


--
Posted By Sushant to Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song on 3/24/2012 10:25:00 PM