[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] पिंपळपान,Pimpalpaan

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] पिंपळपान,Pimpalpaan

Sushant
आठवणींचा लेऊन शेला नटून बसली माय मराठी
दिवस झेलतो सुसाट वारा तरिही दिव्यात जीवंत वाती
जगण्यामधल्या अर्थासंगे बहकुन गेले अक्षर-रान
वाऱ्यावरती थिरकत आले झाडावरुनी पिंपळपान


--
Posted By Sushant to Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song on 3/24/2012 10:34:00 PM