[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] पिर पिर पिर पिर पावसाची,Pir Pir Pavasachi

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] पिर पिर पिर पिर पावसाची,Pir Pir Pavasachi

Sushant
पिर पिर पिर पिर पावसाची
त्रेधा-तिरपिट सगळ्यांची !

रस्त्यावर मोटारगाड्यांची
शर्यत लागली पोहायची
बाबांना ऑफिसची घाई फार
छत्रीला त्यांच्या लागली धार
फजिती झाली कपड्यांची !


ताईच्या साडीवर परीटघडी
चिखलाची सुंदर उठली खडी
दादाच्या रेनकोटचा भलताच थाट
पावसाने उसवली त्याची पाठ
भंबेरी उडली फॅशनची !

कुणितरी सांगा हो काही उपाय
गुरुजींचा चिखलात फसलाय पाय

शाळेला सुट्टी पडली उगाच
घरात बसायचा माझ्यामागे जाच
संधी हुकली भिजायची


--
Posted By Sushant to Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song on 3/24/2012 09:23:00 AM